WWW.SHTF.NL


Dit is de "nieuwe" en tijdelijke site van www.shtf.nl.

De oude site is komen te vervallen door gebrek aan bezoekers, te hoge kosten van arbeid, energie en hardware.

Het is op dit moment nog onduidelijk of www.shtf.nl een doorstart zal gaan maken. De oude site is niet meer beschikbaar.

Mvg,

Site Admin SHTF.NL


CONFRONTATIE WEST-OOST

posted Aug 27, 2014, 1:16 AM by SHTF NL   [ updated Aug 27, 2014, 1:19 AM ]


Voor een goed begrip van de huidige spanningen tussen West en Oost met Oekraïne nu als draaipunt dienen we “even” een duik te nemen in het verleden,  terug naar het ontstaan van de Soviet-Unie na de communistische revolutie.

Deze revolutie was het gevolg van de buitengewoon slechte economische omstandigheden in die tijd die tot grote wrevel leidde jegens het gezag, in casu de tsaar dat hem met z’n familie de kop kostte, identiek aan Louis XVI en z’n Marie Antoinette ten tijde van de Franse revolutie. Teneinde aan de rijkdom van het tsarendom cum suis een einde te maken werd alle bezit verbeurd verklaard en kwamen alle kapitalistische verworvenheden  inclusief de productiemiddelen aan de staat toe. Dat gold ook het boerenbedrijf als wel het private vastgoedbezit. De arme bevolking stond maar al te graag achter deze coup, zoals dat ook gebeurde na de opgelegde dwangbepalingen in het vredesakkoord van Versailles in 1919 die uiteindelijk het nationaal socialisme van Hitler aan de macht brachten.

De vraag in het Kremlin rees al snel op welke wijze daadwerkelijk een doodklap aan het vermaledijde kapitalisme kon worden uitgedeeld. Na Lenin’s heengaan was het Stalin’s rivaal Trotzky die de revolutie zo snel mogelijk wenste te internationaliseren. Stalin daarentegen vond dat er thuis eerst meer orde op zaken gesteld diende te worden alvorens de revolutie naar buiten te brengen. Trotzky verloor en moest uitwijken naar Mexico waar hij later door de GPU, voorloper van de KGB, werd geliquideerd. Wel bleef de vraag actueel hoe het kapitalisme het beste kon worden bestreden. Lenin suggereerde door de koopkracht van de munt (de dollar) te ondergraven. Intussen hebben de Amerikanen deze suggestie van Lenin zelf in praktijk gebracht. Vervolgens wilde Stalin weten of het kapitalisme gezien de economische schommelingen wellicht zelf de kiemen van de ondergang in zich droeg. Daarop kwam de Russische econoom Kondratieff in beeld met zijn cyclus theorie die hem door Stalin niet in dankbaarheid werd afgenomen. 

Hoewel de Mensjewiki als minderheid het had afgelegd tegen de Bolsjewiki als meerderheid bleef deze factor latent een rol spelen als gevolg waarvan Stalin steeds meer macht naar zich toetrok. Zijn populariteit steeg naarmate het Soviet leger onder leiding van generaal Zjoekov middels tangbewegingen de nazitroepen wist uit te schakelen tot aan Berlijn toe. Niettemin claimden de geallieerden komende vanaf Normandië de eindoverwinning. Deze claim werd onderbouwd met de wapenleveranties aan de Russen via de noordelijke haven Moermansk. Bij de bezetting van Berlijn in 1945 bleek evenwel al het wapentuig Russisch te zijn. De V.S. had weliswaar wapentuig gestuurd maar dat werd merendeels onderschept door de Duitse u-boten en bovendien was deze noordhaven in de wintermaanden onbereikbaar.

Middels drie conferenties van de Grote Drie (Rooseveld/Truman, Stalin en Churchill)  in achtereenvolgens Teheran, Yalta en Potsdam werd het lot van Europa beslecht, in die zin dat het veroverde territoir in Oost-Europa (Oost-Duitsland, Polen, Baltische Staten, Tsechoslowakije, Hongarije, Bulgarije en Roemenië onder de Russische invloedssfeer zou blijven. Dit als buffer tegen mogelijk toekomstige invallen vanuit het Westen (na Napoleon en Hitler). Stalin ging er bovendien vanuit dat het door de geallieerden veroverde territoir onder de Amerikaanse invloedssfeer zou blijven.

De financieel/economische onhoudbaarheid van het Soviet systeem eind jaren ‘80 bracht toenmalig partijchef Gorbatschov aan tafel met toenmalig president Reagan. Gorby zag wel in dat de geopolitieke status quo in Oost-Europa niet te handhaven viel toen z’n eigen Soviet-Unie op imploderen stond. Een en ander zou impliceren dat dan ook de min of meer ingelijfde Soviet Republieken w.o. Oekraïne op eigen benen zouden komen te staan. Dit ontlokte later toenmalig president Bush Sr te spreken van een ‘New World Order’ waarin de V.S. gold als ’s werelds enig resterende supermacht. De overwinning op de Soviet-Unie zonder een schot te lossen was immers een feit geworden.

De Nieuwe Wereldorde startte met onderhandelingen over de hereniging van Duitsland die z’n beslag kreeg in oktober 1990. Dat impliceerde dat de Soviet-Unie haar gehele leger van 380.000 man uit Oost-Duitsland diende terug te trekken. Besprekingen vonden plaats tussen Gorbatchov, Helmuth Kohl en Amerika’s minister van Buitenlandse Zaken, James Baker III. Gorbatchov verlangde daarop dat de NAVO haar territoir richting Rusland niet zou uitbreiden. Deze toezegging werd door Baker en Kohl gedaan zonder dat Gorby aandrong op een schriftelijke verklaring, hetgeen werd afgedaan als een gentleman’s agreement. Daarmee stond de hereniging van Duitsland niets meer in de weg. Wat schetste evenwel verbazing in Moskou toen niettemin de NAVO richting Rusland begon op te schuiven. Als gevolg van Rusland’s verzwakte positie op alle fronten kwam daarop niet meer dan een verbaal verweer.

De Amerikanen zagen hierin een goede gelegenheid om definitief met de Russische territoriale verlangens af te rekenen. Zo werden landen als Polen, de Baltische staten, Hongarije, Tsjechië, Slowakije (thans gescheiden), Roemenië en Bulgarije uitgenodigd lid van de NAVO te worden. Ook voormalige Soviet-Republieken als Georgië, Kyrgistan en Oekraïne hadden wel oren naar een NAVO-lidmaatschap.

                              

NASA Warns: “If A Space Super Storm Like The 2012 Storm Hits Earth We Will Be Picking Up The Pieces For Years”

posted Apr 30, 2014, 1:07 PM by SHTF NL   [ updated Apr 30, 2014, 10:20 PM ]

A new video from NASA’s science division highlights the fact that earth is one X-Class solar flare away from a situation that would completely alter life on earth as we know it today.

Such events have played out at various times in our history, with the most notable recent examples occurring in 1859 and 1989.

The 1859 ‘Carrington Event’ was so powerful that newspapers of the time reported communication lines showed visible surges and telegraph offices literally went up in flames.

The Great Geomagnetic Storm of 1989 was responsible for taking down Hydro-Québec’s electricity transmission system and reached as far down as Salem, Massachusetts. Pictured below is what one of the transformers looked like after the storm hit. What’s scary about the following image is that it was taken at the Salem Nuclear Powerplant and shows just how susceptible even our most protected facilities are to solar storms.

Lees verder: http://www.shtfplan.com/headline-news/nasa-warns-if-a-space-super-storm-like-the-2012-storm-hits-earth-we-will-be-picking-up-the-pieces-for-years_04292014

Stop met vuur spelen!

posted Apr 25, 2014, 5:54 AM by SHTF NL

Financial sanctions against Russia could lead to a banking crisis in the West and even a military war, zo begon Harold James, professor in de wereld- geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Princeton University in een recent artikel in de opinie pagina Project Syndicate. Hij heeft naam gemaakt met zijn studies ‘The Creation and Destruction of Value, the Globalization Cycle’ en ‘Making the European Monetary Union’.

In dit artikel stelt hij dat een financiële oorlog het Westerse complexe financiële systeem uiteindelijk veel meer schade kan berokkenen dan de nog betrekkelijk geïsoleerde markt in Rusland. Je hoeft wat dat betreft maar te kijken naar de gevolgen van Lehman’s ondergang in 2008. Voorts refereerde hij aan Rusland’s grondstoffenreserves (grootste olie- en gasproducent), Rusland’s nucleaire arsenaal alsmede de kennis op het terrein van cyber war die het land tot een vervaarlijk opponent maken.

Dit gevoegd bij het feit dat het Putin een doorn in het oog is dat de V.S. in de afgelopen jaren een financiële “neutronenbom” heeft ontwikkeld waarmee bijna elke natie in de wereld zonder een schot te lossen op de knieën is te krijgen of anders gezegd: 'The United States is centrally planning the entire global monetary system’ of wel: stuurt aan op de hegemonie over het mondiale bankensysteem.

In dat kader past het dan ook om onder de huidige omstandigheden Russische banken en (staats)bedrijven de toegang tot andere markten te ontzeggen. Instituten die samen ook nog eens een bedrag van $714 miljard aan schuld op de balans hebben staan. Dit staat los van de op de agenda staande sanctie om Putin’s eigen banktegoed (al dan niet rechtens verkregen) in Zwitserland te bevriezen.

FINANCIËLE STABILITEIT

posted Apr 18, 2014, 1:40 PM by SHTF NL

Tijdens het voorjaarsoverleg tussen het IMF en de Wereldbank was het thema ‘Managing the Transition to Normality – Implications for Fiscal Policy’. Centraal daarin stond de vraag of het huidige “onconventionele” beleid diende te worden voortgezet. Het zal niet verbazen dat het “rijkelijk laten vloeien van de drank” met een stemverhouding van 67 tegen 33 de voorkeur genoot. Zie hier een verkort verslag van de discussie tussen voorzitter Evans en Willem Buiter.

Onder leiding van Federal Reserve Bank of Chicago president Evans ontaardde deze discussie echter al ras in een aanklacht jegens het huidige Amerikaanse monetaire beleid. Het was Citigroup’s hoofdeconoom Willem Buiter – intussen niet onbekend – die het voortouw nam en zich scherp afzette tegen het Fed beleid dat hij als uiterst risicovol zag zonder meer soelaas te bieden dan een voortkwakkelende economie alsmede een verder toenemende staatsschuld. Of Citigroup met zijn uitspraken gelukkig was, kan worden betwijfeld.

Lees verder:
 
 

1-5 of 5